خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

خواهران سوری با رویای رفتن به مدرسه مقابل پارک کودکان پشمک می‌فروشند Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

دو خواهر سوری در شهر الباب برای تامین معیشت خانواده خود روی یک چرخ‌دستی پشمک می‌فروشند و آرزو دارند روزی بتوانند مثل سایر کودکان به مدرسه بروند.خانواده حمشو به‌دلیل اشغال الباب توسط گروه تروریستی داعش در سال 2014 به استان حلب کوچ کرد. این خانواده در دسامبر 2016 به حومه غربی حلب پناه برده و در سال 2017 نیز به شهر الباب برگشت. ( Hişam Hac Ömer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها