خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
23.06.2022

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید
Fotoğraf: Bilal Güler

خبرگزاری آناتولی عمق ویرانی زلزله افغانستان را به تصویر کشید

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها