خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

خاک‌سپاری اجساد 33 قربانی نسل‌کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

در یازدهم جولای 1995 حدود بیش از هشت هزار غیرنظامی مسلمان از هراس ارتش صرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در سربرنیتسا پناه بردند. سربازان هلندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند، همان روز شهر را تسلیم صرب‌ها کردند و روز بعد بیش از هشت هزار مسلمان قتل عام شدند و اجسادشان در گورهای دسته جمعی دفن شد. اجساد بیش از 6 هزار و پانصد قربانی نسل کشی سربرنیتسا به خاک سپرده شده است و تلاش و تفحص برای یافتن باقی اجساد ادامه دارد. مردم بوسنی علی‌رغم گذشت 24 سال از کشتار سربرنیتسا؛ هنوز تلخی‌های آن روزها را فراموش نکرده اند. باقیمانده اجساد 35 قربانی کشتار سربرنیتسا طی مراسمی با حضور گسترده مردم بوسنی و هرزگوین تشییع و در منطقه پوتوچاری به خاک سپرده شد. بستگان قربانیان امروز در قبرستان پوتوچاري حضور یافته و برای آنها دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها