حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

حملات ی.پ.گ/پ.ک.ک به غیرنظامیان در شانلی اورفا ادامه دارد
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

AA ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها