حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

حمایت چندین کشور از تحصن علیه پ.ک.ک در دیاربکر
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya

سفیران کشورهای مختلف در آنکارا با خانواده‌هایی که به امید رهایی فرزندانشان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر تحصن می‌کنند، دیدار کردند. ( Mehmet Sıddık Kaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها