حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

حمایت سربازان ترکیه در بوسنی از عملیات چشمه صلح Fotoğraf: Samir Yordamoviç

سربازان ترکیه وابسته به نیروهای بین‌المللی به رهبری اتحادیه اروپا در عملیات موسوم به الثیا در بوتمیر سارایوو برای نیروهای شرکت کننده در عملیات چشمه صلح دعا کردند. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها