حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر

حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر

تحصن «مادران دیاربکر» به امید دیدار مجدد با فرزندان‌شان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوهستان برده شده‌اند٬ مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر پس از 596 روز همچنان ادامه دارد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر
Fotoğraf: Bestami Bodruk

تحصن «مادران دیاربکر» به امید دیدار مجدد با فرزندان‌شان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوهستان برده شده‌اند٬ مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر پس از 596 روز همچنان ادامه دارد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر
Fotoğraf: Bestami Bodruk

تحصن «مادران دیاربکر» به امید دیدار مجدد با فرزندان‌شان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوهستان برده شده‌اند٬ مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر پس از 596 روز همچنان ادامه دارد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر
Fotoğraf: Bestami Bodruk

تحصن «مادران دیاربکر» به امید دیدار مجدد با فرزندان‌شان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوهستان برده شده‌اند٬ مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر پس از 596 روز همچنان ادامه دارد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر
Fotoğraf: Bestami Bodruk

تحصن «مادران دیاربکر» به امید دیدار مجدد با فرزندان‌شان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوهستان برده شده‌اند٬ مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر پس از 596 روز همچنان ادامه دارد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر
Fotoğraf: Bestami Bodruk

تحصن «مادران دیاربکر» به امید دیدار مجدد با فرزندان‌شان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوهستان برده شده‌اند٬ مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر پس از 596 روز همچنان ادامه دارد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر
Fotoğraf: Bestami Bodruk

تحصن «مادران دیاربکر» به امید دیدار مجدد با فرزندان‌شان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوهستان برده شده‌اند٬ مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر پس از 596 روز همچنان ادامه دارد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر
Fotoğraf: Bestami Bodruk

تحصن «مادران دیاربکر» به امید دیدار مجدد با فرزندان‌شان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوهستان برده شده‌اند٬ مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر پس از 596 روز همچنان ادامه دارد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت خانواده‌های اهل استان موش از تحصن مادران دیاربکر
Fotoğraf: Bestami Bodruk

تحصن «مادران دیاربکر» به امید دیدار مجدد با فرزندان‌شان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوهستان برده شده‌اند٬ مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر پس از 596 روز همچنان ادامه دارد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها