حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رهبر ایران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی تهران، آراء خود را به صندوق انداخت. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها