جشن عید کودک در ازبکستان

جشن عید کودک در ازبکستان

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

جشن عید کودک در ازبکستان

Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

جشن گرامیداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک با حضور شمار زیادی از کودکان کشورهای مختلف برای دومین بار در قالب یک جشنواره بین المللی، در ازبکستان برگزار شد. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها