جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری تکنوفست استانبول
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست 2019» در فرودگاه آتاترک استانبول در سومین روز نیز ادامه دارد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها