جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های گردشگری دنیزلی؛ دریاچه کارتال و جنگل سیاه Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

دریاچه کارتال با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در دامنه جنگل‌های کاج سیاه از مهم ترین قطب‌های گردشگری دنیزلی ترکیه است. ( Mustafa Değirmencioğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها