تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

تولید 45 هزار مترمربع برف مصنوعی در مرکز اسکی ارجیس ترکیه Fotoğraf: Ergün Haktanıyan

شهرداری کایسری ترکیه به دلیل کم بودن بارش برف در این شهر در مرکز اسکی ارجیس که یکی از مراکز مهم گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، حدود 45 هزار مترمربع برف مصنوعی تولید کرد. ( Ergün Haktanıyan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها