تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه
Fotoğraf: Cem Şan

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه
Fotoğraf: Cem Şan

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه
Fotoğraf: Cem Şan

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه
Fotoğraf: Cem Şan

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه
Fotoğraf: Cem Şan

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه
Fotoğraf: Cem Şan

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه
Fotoğraf: Cem Şan

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه
Fotoğraf: Cem Şan

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

تولید داوطلبانه ماسک توسط دانش‌آموزان خارجی در ترکیه
Fotoğraf: Cem Şan

دانش‌آموزان خارجی دبیرستان بین‌المللی «امام خطیب» (الاهیات) «مراد خداوندگار» شهر بورسا که با بورسیه دولت ترکیه در حال تحصیل هستند برای کمک به روند مبارزه با ویروس کرونا داوطلبانه به تولید ماسک می‌پردازند. ( Cem Şan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها