تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تلاش مردم افغانستان برای حفظ شوق ماه رمضان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

مردم افغانستان علی رغم ادامه درگیری‌ها و خشونت های بی پایان در این کشور، با تمام شور و شوق از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها