تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها