تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( Osman Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: Osman Öksüz

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( Osman Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: Osman Öksüz

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( Osman Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: Osman Öksüz

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( Osman Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: İsmail Şen

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( İsmail Şen - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: İsmail Şen

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( İsmail Şen - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: İsmail Şen

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( İsmail Şen - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: İsmail Şen

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( İsmail Şen - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: İsmail Şen

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( İsmail Şen - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: İsmail Şen

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( İsmail Şen - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: İsmail Şen

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( İsmail Şen - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» در ترکیه Fotoğraf: İsmail Şen

سازمان‌های مردم نهاد ترکیه با مشارکت گسترده مردم تظاهرات «مرگ بر تروریسم، دعوت به برادری» را در بسیاری از شهرهای کشور ترتیب دادند. ( İsmail Şen - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها