تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از معترضان فلسطینی در مسجد‌الاقصی
Fotoğraf: Ashraf Amra

ده‌ها نفر از مردم غزه جهت اعلام همبستگی با هم‌وطنان خود که در قدس شرقی مورد حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند، تظاهرات کردند. آنها برای محکوم کردن حملات اسرائیل در مسجد الاقصی و قدس که از شب گذشته تا هم اکنون ادامه دارد، در نوار غزه تجمع کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها