تظاهرات مردم سودان در خارطوم

تظاهرات مردم سودان در خارطوم

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم سودان در خارطوم Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم سودان در خارطوم Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم سودان در خارطوم Fotoğraf: Ömer Erdem

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Ömer Erdem - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم سودان در خارطوم Fotoğraf: Ömer Erdem

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Ömer Erdem - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم سودان در خارطوم Fotoğraf: Ömer Erdem

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Ömer Erdem - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم سودان در خارطوم Fotoğraf: Ömer Erdem

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Ömer Erdem - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم سودان در خارطوم Fotoğraf: Ömer Erdem

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Ömer Erdem - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم سودان در خارطوم Fotoğraf: Ömer Erdem

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Ömer Erdem - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم سودان در خارطوم Fotoğraf: Ömer Erdem

هزاران نفر به دعوت انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان در خارطوم پایتخت این کشور طی تظاهراتی در مقابل مقر ارتش خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی شدند. ( Ömer Erdem - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها