تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه
Fotoğraf: Muhammed Said

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه
Fotoğraf: Muhammed Said

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه
Fotoğraf: Muhammed Said

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه
Fotoğraf: Muhammed Said

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه
Fotoğraf: Muhammed Said

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه
Fotoğraf: Muhammed Said

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه
Fotoğraf: Muhammed Said

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه
Fotoğraf: Muhammed Said

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه
Fotoğraf: Muhammed Said

مردم ادلب در پی توافق شب گذشته ترکیه با روسیه برای برقراری ثبات پایدار در این شهر و حمایت از تلاش آنکارا تظاهرات کردند. این شهروندان همچنین بر دکلی در مرکز ادلب پرچم ترکیه را آویزان و در حمایت از ادامه حضور نیروهای ترک در شهرشان شعار دادند. آنها حمل پلاکاردهای با مضمون "انقلاب ادامه دارد. برای برادران شهید ترکیه غمگین هستیم. اسد جنایتکار جنگی و جای وی لاهه است و اسد و پوتین همدست هستند» نیز حمل می‌کردند. گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه و روسیه شب گذشته طی نشستی در مسکو پایتخت این کشور برای برقراری آتش‌بس در ادلب به توافق رسیدند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها