تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم ادلب در حمایت از ترکیه Fotoğraf: Muhammed Said

گروهی از شهروندان ادلب سوریه با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز و حومه این شهر٬ حملات تروریستی فزاینده علیه نیروهای مسلح ترکیه در ادلب را محکوم کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها