تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

تصویربرداری «آناتولی» از مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان Fotoğraf: Behlül Çetinkaya

یخچال سیاچن واقع در حدفاصل کشورهای پاکستان، چین و هند که با 8 هزار متر، مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان به شمار می‌رود برای نخستین بار توسط خبرگزاری آناتولی تصویربرداری شد. ( Behlül Çetinkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها