تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر خبرگزاری آناتولی از ویرانه‌های حملات موشکی در طرابلس Fotoğraf: Hazem Turkia

خبرنگاران میدانی آناتولی از ویرانه‌های حملات راکتی شب گذشته در طرابلس، پایتخت لیبی که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد، تصویربرداری کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها