تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تشییع پیکر قربانیان حادثه تروریستی در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم تشییع پیکر 27 تن از قربانیان حمله تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران امروز در شهر اصفهان برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها