ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در تانزانیا گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Cansuyu Derneği

بنیاد خیریه جان‌سویو ترکیه در تانزانیا بین خانواده‌های نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد. ( Cansuyu Derneği - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها