ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» میان 6000 خانواده نیازمند در سودان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها