تداوم کمک‌های انسانی ترکیه به افغانستان

تداوم کمک‌های انسانی ترکیه به افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، به 1400 خانواده افغانستانی بسته‌هایی غذایی اهدا کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تداوم کمک‌های انسانی ترکیه به افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، به 1400 خانواده افغانستانی بسته‌هایی غذایی اهدا کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تداوم کمک‌های انسانی ترکیه به افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، به 1400 خانواده افغانستانی بسته‌هایی غذایی اهدا کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تداوم کمک‌های انسانی ترکیه به افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، به 1400 خانواده افغانستانی بسته‌هایی غذایی اهدا کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تداوم کمک‌های انسانی ترکیه به افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، به 1400 خانواده افغانستانی بسته‌هایی غذایی اهدا کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تداوم کمک‌های انسانی ترکیه به افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، به 1400 خانواده افغانستانی بسته‌هایی غذایی اهدا کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تداوم کمک‌های انسانی ترکیه به افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، به 1400 خانواده افغانستانی بسته‌هایی غذایی اهدا کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

تداوم کمک‌های انسانی ترکیه به افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در راستای برنامه‌های کمک‌رسانی در ماه مبارک رمضان، به 1400 خانواده افغانستانی بسته‌هایی غذایی اهدا کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها