تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

تخریب خانه‌ 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

نیروهای اسرائيل با یورش به مناطقی در حومه شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی خانه چهار فلسطینی بادیه‌نشین را به بهانه ساخت‌وساز بدون مجوز تخریب کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها