تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

تحویل کمک‌های انسانی 260 تُنی ترکیه به ارتش لبنان Fotoğraf: Mahmut Geldi

محموله بیش از 260 تنی مواد غذایی و بهداشتی نیروهای مسلح ترکیه که دیروز از طریق بندر مرسین برای نیروهای مسلح لبنان و خانواده‌های آنها ارسال شده بود، با حضور سفیر ترکیه در لبنان و همچنین برخی مقامات نظامی و سیاسی لبنان در بیروت تحویل داده شد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها