شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Azerbaycan Başsavcılığı - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Lokman Akkaya

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Lokman Akkaya - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Azerbaycan Başsavcılığı

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Azerbaycan Başsavcılığı - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Lokman Akkaya

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Lokman Akkaya - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Azerbaycan Başsavcılığı

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Azerbaycan Başsavcılığı - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Lokman Akkaya

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Lokman Akkaya - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Azerbaycan Başsavcılığı

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Azerbaycan Başsavcılığı - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Lokman Akkaya

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Lokman Akkaya - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Azerbaycan Başsavcılığı

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Azerbaycan Başsavcılığı - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Lokman Akkaya

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Lokman Akkaya - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Azerbaycan Başsavcılığı

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Azerbaycan Başsavcılığı - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Lokman Akkaya

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Lokman Akkaya - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Azerbaycan Başsavcılığı

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Azerbaycan Başsavcılığı - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Lokman Akkaya

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Lokman Akkaya - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Azerbaycan Başsavcılığı

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Azerbaycan Başsavcılığı - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Lokman Akkaya

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Lokman Akkaya - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Azerbaycan Başsavcılığı

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Azerbaycan Başsavcılığı - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه به 12 نفر افزایش یافت
Fotoğraf: Lokman Akkaya

شمار قربانیان حمله ارمنستان به گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان به 12 تن افزایش یافت. ( Lokman Akkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها