بهشت پرندگان ترکیه، میزبان گونه‌های مختلف در فصل بهار است

بهشت پرندگان ترکیه، میزبان گونه‌های مختلف در فصل بهار است

دریاچه کویوجوک در شهر «آرپاچایی» استان قارص ترکیه که سه سال پیش خشک شده بود، با گرمای هوا و رسیدن سطح آب آن به هفتاد درصد جان تازه‌ای یافته و دوباره تبدیل به بهشت پرندگان مهاجر شده است. ( İsmail Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

بهشت پرندگان ترکیه، میزبان گونه‌های مختلف در فصل بهار است
Fotoğraf: İsmail Kaplan

دریاچه کویوجوک در شهر «آرپاچایی» استان قارص ترکیه که سه سال پیش خشک شده بود، با گرمای هوا و رسیدن سطح آب آن به هفتاد درصد جان تازه‌ای یافته و دوباره تبدیل به بهشت پرندگان مهاجر شده است. ( İsmail Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

بهشت پرندگان ترکیه، میزبان گونه‌های مختلف در فصل بهار است
Fotoğraf: İsmail Kaplan

دریاچه کویوجوک در شهر «آرپاچایی» استان قارص ترکیه که سه سال پیش خشک شده بود، با گرمای هوا و رسیدن سطح آب آن به هفتاد درصد جان تازه‌ای یافته و دوباره تبدیل به بهشت پرندگان مهاجر شده است. ( İsmail Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

بهشت پرندگان ترکیه، میزبان گونه‌های مختلف در فصل بهار است
Fotoğraf: İsmail Kaplan

دریاچه کویوجوک در شهر «آرپاچایی» استان قارص ترکیه که سه سال پیش خشک شده بود، با گرمای هوا و رسیدن سطح آب آن به هفتاد درصد جان تازه‌ای یافته و دوباره تبدیل به بهشت پرندگان مهاجر شده است. ( İsmail Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

بهشت پرندگان ترکیه، میزبان گونه‌های مختلف در فصل بهار است
Fotoğraf: İsmail Kaplan

دریاچه کویوجوک در شهر «آرپاچایی» استان قارص ترکیه که سه سال پیش خشک شده بود، با گرمای هوا و رسیدن سطح آب آن به هفتاد درصد جان تازه‌ای یافته و دوباره تبدیل به بهشت پرندگان مهاجر شده است. ( İsmail Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

بهشت پرندگان ترکیه، میزبان گونه‌های مختلف در فصل بهار است
Fotoğraf: İsmail Kaplan

دریاچه کویوجوک در شهر «آرپاچایی» استان قارص ترکیه که سه سال پیش خشک شده بود، با گرمای هوا و رسیدن سطح آب آن به هفتاد درصد جان تازه‌ای یافته و دوباره تبدیل به بهشت پرندگان مهاجر شده است. ( İsmail Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

بهشت پرندگان ترکیه، میزبان گونه‌های مختلف در فصل بهار است
Fotoğraf: İsmail Kaplan

دریاچه کویوجوک در شهر «آرپاچایی» استان قارص ترکیه که سه سال پیش خشک شده بود، با گرمای هوا و رسیدن سطح آب آن به هفتاد درصد جان تازه‌ای یافته و دوباره تبدیل به بهشت پرندگان مهاجر شده است. ( İsmail Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

بهشت پرندگان ترکیه، میزبان گونه‌های مختلف در فصل بهار است
Fotoğraf: İsmail Kaplan

دریاچه کویوجوک در شهر «آرپاچایی» استان قارص ترکیه که سه سال پیش خشک شده بود، با گرمای هوا و رسیدن سطح آب آن به هفتاد درصد جان تازه‌ای یافته و دوباره تبدیل به بهشت پرندگان مهاجر شده است. ( İsmail Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها