بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش به 40 کشور صادر می‌شود Fotoğraf: Ömer Faruk Salman

رستوران‌های زنجیره‌ای «Mado» بستنی و غذاهای لذیذ قهرمان‌ماراش را به رستوران‌های خود و فروشگاه‌‌ در 40 کشور جهان صادر می‌کند. ( Ömer Faruk Salman - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها