برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Serhat Çağdaş

چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) از 13 تا 15 نوامبر در انترسیتی استانبول پارک منطقه توزلای این شهر برگزار می‌شود. تورهای تمرینی در این محل آغاز شده است. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها