برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

برف استان بیتلیس ترکیه را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Serdar Adıyaman

بارش برف در قبرستان «سلجوقلو میدان» در شهرستان « آحلات» استان بیتلیس ترکیه مناظر زیبایی را در این شهرستان خلق کرده است. ( Serdar Adıyaman - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها