بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

بازدید بیش از 100 هزار گردشگر از منطقه پاموک‌کاله طی 4 ماه نخست امسال
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

طی چهار مااه اول سال‌جاری 100 هزار و 145 گردشگر از منطقه پاموک‌کاله استان دنیزلی ترکیه بازدید کردند. منطقه گردشگری پاموک کاله در غرب ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با آب‌های گرم، حوضچه‌های نمک و سنگ مرمر خود همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر است. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها