بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از جشنواره تکنوفست در استانبول
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه امروز از جشنواره هوا، فضانوردی و فناوری «تکنوفست» در استانبول بازدید کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها