بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد

بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد

جزایر دریاچه بی‌شهیر در استان قونیه که بزرگترین دریاچه آب شیرین ترکیه است با بارش برف سپید‌پوش شد. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

جزایر دریاچه بی‌شهیر در استان قونیه که بزرگترین دریاچه آب شیرین ترکیه است با بارش برف سپید‌پوش شد. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

جزایر دریاچه بی‌شهیر در استان قونیه که بزرگترین دریاچه آب شیرین ترکیه است با بارش برف سپید‌پوش شد. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

جزایر دریاچه بی‌شهیر در استان قونیه که بزرگترین دریاچه آب شیرین ترکیه است با بارش برف سپید‌پوش شد. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

جزایر دریاچه بی‌شهیر در استان قونیه که بزرگترین دریاچه آب شیرین ترکیه است با بارش برف سپید‌پوش شد. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

جزایر دریاچه بی‌شهیر در استان قونیه که بزرگترین دریاچه آب شیرین ترکیه است با بارش برف سپید‌پوش شد. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

جزایر دریاچه بی‌شهیر در استان قونیه که بزرگترین دریاچه آب شیرین ترکیه است با بارش برف سپید‌پوش شد. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

جزایر دریاچه بی‌شهیر در استان قونیه که بزرگترین دریاچه آب شیرین ترکیه است با بارش برف سپید‌پوش شد. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف جزایر دریاچه بی‌شهیر را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar

جزایر دریاچه بی‌شهیر در استان قونیه که بزرگترین دریاچه آب شیرین ترکیه است با بارش برف سپید‌پوش شد. ( Abdülhamit Yaşar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها