انتقال سامانه‌های اس-400 به ترکیه همچنان ادامه دارد Fotoğraf: Gökhan Balcı

در ادامه انتقال سامانه‌های اس-400 خریداری شده از روسیه به ترکیه هواپیمای حامل هفتمین بخش از تجهیزات آن در پایگاه مرتد آنکارا به زمین نشست. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سامانه‌های اس-400 به ترکیه همچنان ادامه دارد Fotoğraf: Gökhan Balcı

در ادامه انتقال سامانه‌های اس-400 خریداری شده از روسیه به ترکیه هواپیمای حامل هفتمین بخش از تجهیزات آن در پایگاه مرتد آنکارا به زمین نشست. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سامانه‌های اس-400 به ترکیه همچنان ادامه دارد Fotoğraf: Gökhan Balcı

در ادامه انتقال سامانه‌های اس-400 خریداری شده از روسیه به ترکیه هواپیمای حامل هفتمین بخش از تجهیزات آن در پایگاه مرتد آنکارا به زمین نشست. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سامانه‌های اس-400 به ترکیه همچنان ادامه دارد Fotoğraf: Gökhan Balcı

در ادامه انتقال سامانه‌های اس-400 خریداری شده از روسیه به ترکیه هواپیمای حامل هفتمین بخش از تجهیزات آن در پایگاه مرتد آنکارا به زمین نشست. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سامانه‌های اس-400 به ترکیه همچنان ادامه دارد Fotoğraf: Gökhan Balcı

در ادامه انتقال سامانه‌های اس-400 خریداری شده از روسیه به ترکیه هواپیمای حامل هفتمین بخش از تجهیزات آن در پایگاه مرتد آنکارا به زمین نشست. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سامانه‌های اس-400 به ترکیه همچنان ادامه دارد Fotoğraf: Gökhan Balcı

در ادامه انتقال سامانه‌های اس-400 خریداری شده از روسیه به ترکیه هواپیمای حامل هفتمین بخش از تجهیزات آن در پایگاه مرتد آنکارا به زمین نشست. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سامانه‌های اس-400 به ترکیه همچنان ادامه دارد Fotoğraf: Gökhan Balcı

در ادامه انتقال سامانه‌های اس-400 خریداری شده از روسیه به ترکیه هواپیمای حامل هفتمین بخش از تجهیزات آن در پایگاه مرتد آنکارا به زمین نشست. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سامانه‌های اس-400 به ترکیه همچنان ادامه دارد Fotoğraf: Gökhan Balcı

در ادامه انتقال سامانه‌های اس-400 خریداری شده از روسیه به ترکیه هواپیمای حامل هفتمین بخش از تجهیزات آن در پایگاه مرتد آنکارا به زمین نشست. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سامانه‌های اس-400 به ترکیه همچنان ادامه دارد Fotoğraf: Gökhan Balcı

در ادامه انتقال سامانه‌های اس-400 خریداری شده از روسیه به ترکیه هواپیمای حامل هفتمین بخش از تجهیزات آن در پایگاه مرتد آنکارا به زمین نشست. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها