انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

انتخابات شهرداری استانبول آغاز شد Fotoğraf: Elif Öztürk

انتخابات شهردار استانبول ترکیه امروز ساعت 08.00 آغاز شد و تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها