اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض متفاوت اعضای سازمان صلح سبز در بروکسل
Fotoğraf: Dursun Aydemir

اعضای سازمان صلح سبز روی دیوار ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک که قرار است رهبران این اتحادیه در آن طی نشست "اقلیم" گرد هم آیند، بنرهایی بزرگ آویخته و در قالب مضامینی اعتراض خود را نشان دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها