استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده مردم ارزروم از پیست اسکی پالان‌دوکن ارزروم Fotoğraf: Burak Bir

پیست اسکی پالان‌دوکن به‌عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز ورزش‌های زمستانی واقع در استان ارزروم در منطقه شرق آناتولی ترکیه در این روزها به دلیل تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده شهروندان قرار گرفته است. ( Burak Bir - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها