استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از قطار «وان گولو اکسپرس» در ترکیه
Fotoğraf: Ahmet Okur

راه‌آهن «وان گولو اکسپرس» میان آنکارا و شهرستان تاتوان در استان بتلیس ترکیه با فرا رسیدن فصل تابستان مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت قرار می گیرد. ( Ahmet Okur - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها