استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران کره‌جنوبی از منطقه تاریخی «کوه نمرود» ترکیه Fotoğraf: Kemal Karagöz

منطقه تاریخی و گردشگری «کوه نمرود» در استان آدی‌یامان ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد، مورد استقبال گردشگران اهل کره جنوبی قرار گرفته است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها