استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از صومعه آفکوله در موغلای ترکیه Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

صومعه آفکوله در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه که در ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا قرار دارد، با مناظر بی‌نظیر و زیبا خود مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می کیرد. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها