استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Ömer Yasin Ergin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Ömer Yasin Ergin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Ömer Yasin Ergin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Ömer Yasin Ergin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Ömer Yasin Ergin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Ömer Yasin Ergin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Ömer Yasin Ergin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از «شهر پیامبران» در دیاربکر ترکیه
Fotoğraf: Hamdullah Zengin

شهرستان اِغیل استان دیاربکر ترکیه به سرزمین پیامبران الهی مشهور بوده و با طبیعت زیبا و آثار تاریخی خود مورد توجه گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. ( Hamdullah Zengin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها