استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

استقبال رسمی رئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی از اردوغان Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رئیس‌جمهور ترکیه در فرودگاه لفکوشا مورد استقبال رسمی ر‌ئیس‌جمهور جمهوری تُرک قبرس شمالی قرار گرفت.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها