استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش قطر در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

غانم بن شاهين الغانم، رئیس ستاد مشترک ارتش قطر که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا آمده است، مورد استقبال رسمی ژنرال یاشار گولر همتای ترک خود قرار گرفت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها