اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقر در منطقه اوسکودار انداختند.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها