بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» استانبول با حضور اردوغان افتتاح شد

بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» استانبول با حضور اردوغان افتتاح شد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت بیمارستان شهر «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» یکی از بناهای افتخارآفرین استانبول خواهد بود و آن را همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل خواهد کرد.

بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» استانبول با حضور اردوغان افتتاح شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت بیمارستان شهر «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» یکی از بناهای افتخارآفرین استانبول خواهد بود و آن را همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل خواهد کرد.

بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» استانبول با حضور اردوغان افتتاح شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت بیمارستان شهر «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» یکی از بناهای افتخارآفرین استانبول خواهد بود و آن را همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل خواهد کرد.

بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» استانبول با حضور اردوغان افتتاح شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت بیمارستان شهر «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» یکی از بناهای افتخارآفرین استانبول خواهد بود و آن را همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل خواهد کرد.

بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» استانبول با حضور اردوغان افتتاح شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت بیمارستان شهر «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» یکی از بناهای افتخارآفرین استانبول خواهد بود و آن را همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل خواهد کرد.

بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» استانبول با حضور اردوغان افتتاح شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت بیمارستان شهر «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» یکی از بناهای افتخارآفرین استانبول خواهد بود و آن را همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل خواهد کرد.

بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» استانبول با حضور اردوغان افتتاح شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت بیمارستان شهر «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» یکی از بناهای افتخارآفرین استانبول خواهد بود و آن را همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل خواهد کرد.

بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» استانبول با حضور اردوغان افتتاح شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت بیمارستان شهر «باشاک‌شهیر چام و ساکورا» یکی از بناهای افتخارآفرین استانبول خواهد بود و آن را همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل خواهد کرد.

اردوغان: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور در مراسم افتتاح بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا شهیر» استانبول گفت: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور در مراسم افتتاح بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا شهیر» استانبول گفت: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور در مراسم افتتاح بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا شهیر» استانبول گفت: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور در مراسم افتتاح بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا شهیر» استانبول گفت: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور در مراسم افتتاح بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا شهیر» استانبول گفت: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور در مراسم افتتاح بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا شهیر» استانبول گفت: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور در مراسم افتتاح بیمارستان «باشاک‌شهیر چام و ساکورا شهیر» استانبول گفت: استانبول همزمان به مرکز بین المللی پزشکی تبدیل شده است. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها