اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. اردوغان به همراه فواد اوکتای معاون رئیس جمهور٬ برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه‌داری٬ فخرالدین آلتون رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری وابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با هلی کوپتر به شهر زنگولداک رفتند. وی و هئیت همراهش در زونگولداغ از سوی فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور و سایر مقامات دولتی مورد استقبال قرار گرفت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. اردوغان به همراه فواد اوکتای معاون رئیس جمهور٬ برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه‌داری٬ فخرالدین آلتون رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری وابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با هلی کوپتر به شهر زنگولداک رفتند. وی و هئیت همراهش در زونگولداغ از سوی فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور و سایر مقامات دولتی مورد استقبال قرار گرفت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. اردوغان به همراه فواد اوکتای معاون رئیس جمهور٬ برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه‌داری٬ فخرالدین آلتون رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری وابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با هلی کوپتر به شهر زنگولداک رفتند. وی و هئیت همراهش در زونگولداغ از سوی فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور و سایر مقامات دولتی مورد استقبال قرار گرفت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. اردوغان به همراه فواد اوکتای معاون رئیس جمهور٬ برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه‌داری٬ فخرالدین آلتون رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری وابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با هلی کوپتر به شهر زنگولداک رفتند. وی و هئیت همراهش در زونگولداغ از سوی فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور و سایر مقامات دولتی مورد استقبال قرار گرفت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. اردوغان به همراه فواد اوکتای معاون رئیس جمهور٬ برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه‌داری٬ فخرالدین آلتون رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری وابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با هلی کوپتر به شهر زنگولداک رفتند. وی و هئیت همراهش در زونگولداغ از سوی فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور و سایر مقامات دولتی مورد استقبال قرار گرفت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. اردوغان به همراه فواد اوکتای معاون رئیس جمهور٬ برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه‌داری٬ فخرالدین آلتون رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری وابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با هلی کوپتر به شهر زنگولداک رفتند. وی و هئیت همراهش در زونگولداغ از سوی فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور و سایر مقامات دولتی مورد استقبال قرار گرفت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان از روند فعالیت‌های کشتی حفاری فاتح بازدید می‌کند
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه امروز شنبه٬ از کشتی حفاری فاتح در دریای سیاه بازدید و روند کار و فعالیت‌های حفاری این کشتی را از نزدیک پیگیری می‌کند. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها