ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

ارتش لیبی شهر ترهونه را از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

نیروهای ارتش لیبی وارد مرکز شهر ترهونه شده و آن را را بطور کامل از اشغال شبه نظامیان حفتر آزاد کرد

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها